Тук публикуваме значима практика на националните и международни съдилища, както и на други органи по правата на човека, компетентни да разглеждат индивидуални жалби, свързани с правата на лишените от свобода. Без съмнение, такава е практиката на Европейския съд по правата на човека. Решенията на ЕСПЧ служат не само за решаване на конкретните дела, но в по-общ план – за проясняване, защита и развитие на нормите, установени с Конвенцията. Практиката на ЕСПЧ по дела на затворници е мощен интрумент, формиращ съвременните европейски пенитенциарни стандарти и политики. Преводът на решенията на ЕСПЧ на български език е от humanrights.bg.

Ръководствата по практиката на ЕСПЧ са преведени от БХК и могат да бъдат намерени и на сайта на ЕСПЧ

судебна-практика