Международни стандарти и препоръки на международни органи, свързани с правата на лишените от свобода по наказателен ред в България

Международни стандарти и препоръки на международни органи, свързани с правата на лишените от свобода по наказателен ред в България

Изследването „Международни стандарти и препоръки на международни органи, свързани с правата на лишените от свобода по наказателен ред в България“ с автор Красимир Кънев, БХК, е разработено в рамките на проекта „Реформа в затворите“ в помощ на работата на адвокати и специалисти в сферата на наказателното право и пенитенциарната система, както и на лишените от свобода и близките им. Специално внимание в него е отделено на стандартите, формулирани в рамките на органите и институциите на ООН и на Съвета на Европа, както и на практиката на Европейския съд по правата на човека.

 

Изследването е направено по проект Оценка на реформата в местата за лишаване от свобода в България: Законодателство и практика след пилотното решение на ЕСПЧ „Нешков и други“ на Български хелзнкски комитет. Основната цел на проекта е подобряване прилагането на международните стандарти за правата на човека в пенитенциарната сфера в България.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Българския хелзинкски комитет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.
Tags: No tags

Comments are closed.