Изпълнението на наказанията е сложна и многообразна дейност. Основните национални източници на наказателното изпълнение са Наказателния кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Наред с това, съществува богата подзаконова нормативна уредба и други административни и политически документи, които уреждат съществени аспекти от правата и задълженията на лишените от свобода, от правомощията на пенитенциарните власти и прокуратурата като орган, упражняващ надзор при изпълнение на наказанията и други. Повечето от тези документи обаче не се обнародват и не се публично достъпни; не могат да бъдат намерени и на интернет страниците на съответните държавни институции.

Тук публикуваме именно такива, по-трудно достъпни властнически актове, които имат отношение към осъществяването на наказателно-изпълнителната дейност. Мнозинството от тях са събрани от БХК по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Национални нормативни актове

Методическо указание за медицинското обслужване в медицинските центрове в местата за лишаване от свобода и съпътстващи документи

Методическо указание за медицинското обслужване в медицинските центрове в местата за лишаване от свобода и съпътстващи документи Публикуваме пълния текст...

Прочети повече

Заповед и списък на ГДИН за полагащите се перилни, миещи, дезинфекциращи препарати и хигиенни консумативи в местата за лишаване от

Заповед и списък на ГДИН за полагащите се перилни, миещи, дезинфекциращи препарати и хигиенни консумативи в местата за лишаване от...

Прочети повече