Тук публикуваме информация за проведеждането на дейността по национално застъпничество за подобряване прилагането на межународните стандарти в пенитенциарната област. Тя се осъществява чрез информационни работни срещи и дискусии със заинтересовани страни, които участват във вземането на решения и реализирането на държавната политика в сферата на затворените институции - Министерство на правосъдието, Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", съдебната власт, адвокатура, Омбудсмана и други. Целта на срещите е да се обмени информация за проблемите в местата за лишаване от свобода и да се предоставя надеждна информация за актуалното положение в местата за лишаване от свобода, добита чрез работа на терен и анализ на съдебна практика през призмата на международните стандарти и международните задължения на България, както и да се обсъдят конкретни стъпки за преодоляване на констатираните дефицити.

Телефон в стаята за свиждания в затвора Сливен, 2015 г. Снимка: БХК
Национално застъпничество