Тук публикуваме комуникации на БХК до Комитета на министрите на Съвета на Европа – органът, натоварен с прегледа на мерките по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека. Комуникациите включват актуална оценка на изпълнението на мерките на „Нешков“ и други решения на ЕСПЧ в областта на местата за лишаване от свобода. Ще бъдат оповестявани и изготвените от БХК независими доклади до други важни международни органи – Комитета за предотвратяване на изтезанията на Съвета на Европа и Комитета срещу изтезанията на ООН.

Стая за свиждания в затвора Сливен, 2015 г. Снимка: БХК
Международно застъпничество