Петров срещу България, ЕСПЧ

Петров срещу България
ЕСПЧ

С решението по делото „Петров срещу България“, ЕСПЧ намира нарушение на Член 8 от Конвенцията, по отношение на затворник, чиято кореспонденция, включително тази с адвоката му, е била обект на наблюдение от страна на служителите в затвора. Към процесния момент, наблюдението на кореспонденцията се е основавало на вътрешното законодателство, което е предвиждало цялата кореспонденция на затворниците да бъде проверявана, без да се прави разлика между различните категории кореспонденти. Освен това, законовите разпоредби не са определяли никакви правила, регулиращи осъществяването на такъв мониторинг, нито националните власти са били длъжни да мотивират действията си. Заключението на Съда е, че въпреки наличието на известна възможност за преценка в тази област, при липса на аргументи от страна на властите относно задължителния характер на такава мярка, мониторингът на цялата кореспонденция на жалбоподателя не съответства на належаща социална нужда и не е пропорционална на преследваната легитимна цел.

 

Comments are closed.