Вецев срещу България, ЕСПЧ

Вецев срещу България
ЕСПЧ

По делото „Вецев срещу България“ ЕСПЧ постановява нарушение на Член 8 от Конвенцията (право на зачитане на личния и семейния живот) по отношение на жалбоподателя. Жалбоподателят е бил задържан с мярка за неотклонение, когато настъпва смъртта на брат му. Той е направил искане до съда да му бъде разрешено да присъства на погребението и първоначално съдът разрешава конвоирането на жалбоподателя, но впоследствие отменя разпореждането, като намира че конвоиращите служби не са оправомощени да предприемат тези действия. ЕСПЧ приема, че българските власти са отказали искането с мотива, че няма такова възможност, предвидена от вътрешното законодателство, без да основават решението си на подробно разглеждане от индивидуалните обстоятелства и без да се претеглят интересите, за които става дума, а именно правото на г-н Вецев на зачитане на неговия личен и семеен живот, от една страна, и необходимостта от предотвратяване на безредици и и извършването на престъпления от друга. Вследствие на това Съдът приема, че не е доказано, че намесата в правото на г-н Вецев на зачитане на личния и семейния живот е била необходима в едно демократичното общество.

 

Comments are closed.