Нешков и други срещу България, ЕСПЧ

Нешков и други срещу България
ЕСПЧ

С пилотно решение по делото „Нешков и други срещу България“ от 27 януари 2015 г. ЕСПЧ намира, че пренаселеността в българските затвори и изключително лошите материални условия в тях, води до нарушение на Член 3 от Конвенцията (забрана за нечовешко и унизително отношение) по отношение на настанените в тях лишени от свобода жалбоподатели. Вземайки предвид всеобхватността, повторяемостта и устойчивостта на нарушенията, той констатира, че зад тях стоят структурни проблеми, от които страда цялата пенитенциарна система в България и определя срок от 18 месеца, в който правителството да предприеме комплексни мерки за справянето с тях. Съдът подчертава и необходимостта от въвеждане на ефективни вътрешноправни превантивни и компенсаторни средства за защита от този тип нарушения, каквито към момента липсват.

 

Comments are closed.