IMG_8529

Човекът зад реформата: Интервю със Светломир Нешков в Софийския затвор

През 2015 г. Светломир Нешков и още трима лишени от свобода осъждат България пред Европейския съд по правата на човека. Причините – нечовешките условия в българските затвори, липсата на достъп до медицинска помощ и липсата на вътрешноправни механизми затворниците да се жалят от тези проблеми.

Делото Нешков и други срещу България е пилотно дело. С него ЕСПЧ идентифицира наличието на структурни проблеми в законодателството и съдебната практика, водещи до голям брой нарушения на човешките права на затворниците и дава насоки на България как да се справи с тях. Така делото слага началото на мащабно усилие за осъвременяване на системата за лишаване от свобода в страната.

В момента Светломир изтърпява остатъка от присъдата си в Софийския затвор. Интервюто е проведено с разрешение и съдействие от администрацията на затвора.

Продукция на БХК
Интервюиращ: Надежда Цекулова
Камера и монтаж: Ангелина Генова, Радослав Стоянов
Музика: “The Look” by Nangdo под лиценз CC BY 4.0 от Free Music Archive

Това видео е създадено с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България [activecitizensfund.bg] по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на видеото се носи от Българския хелзинкски комитет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Comments are closed.