Стратегия за развитие на пенитенциарната система в България 2020-2025

Стратегия за развитие на пенитенциарната система в България 2020-2025

Документът е приет с Решение № 799 на Министерския съвет от 27.12.2019 г. Основните цели на стратегията са в насока продължаване на действията по модернизиране и реформиране на пенитенциарната система в съответствие с европейските стандарти, хуманизиране изпълнението на различните видове наказания с оглед постигане целите на налагането им, подобряване на рехабилитацията на правонарушителите, повишаване нивото на компетенциите и мотивацията на персонала, сътрудничеството и възможностите за въвеждане на иновации във функционирането на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните ѝ служби.

Към Стратегията са изготвени и публикувани също и План за изпълнение на стратегията, както и Финансов план за изпълнение на стратегията.

 

 

 

Comments are closed.