Графики СЕ (3)

Годишната статистика на Съвета на Европа за затворите: През 2020 г. броят на лишените от свобода в Европа продължава да намалява

Общият дял на лишените от свобода в Европа отново е спаднал леко през 2020 г., затвърждавайки тенденцията, започнала през 2013 г. Това е един от основните изводи в годишния доклад със статистика за пенитенциарната система на Съвета на Европа.

На 31 януари 2020 г. статистиката преброява общо 1 528 343 затворници в 51 затворнически администрации на държавите-членки на СЕ, което формира дял на затворниците от 103.2 на 100 000 жители. В 50-те администрации на затворите, за които са налични данни и за предходната година, се наблюдава спад от 1.7%. През 2013 г. статистиката достига връх от 131 затворници на 100 000 жители, но от тогава този процент намалява всяка година, достигайки общ спад от 20%. 

Най-чувствително намаляване на броя на лишените от свобода през последното десетилетие – с 50%, статистиката отчита в Грузия и Армения; в Русия броят на лишените от свобода е намалял с 38%, в България – с близо 17%. На фона на общата тенденция към намаляване на броя на затворниците, в периода 2010-2020 г., Турция отбелязва ръст със цели 115%. 

Според анализаторите на СЕ това намаление отчасти отразява намаляването на традиционните престъпления като кражби и грабежи, обаче същевременно не е компенсирано от нарастването на кибер измамите. Киберпрестъпленията водят до по-малко присъди, тъй като извършителите често са базирани извън конкретната държава и са трудни за проследяване и санкциониране.

Страните с най-висок процент на лишаване от свобода през януари 2020 г. са Турция (357 затворници на 100 000 жители), Русия (356), Грузия (264), Литва (220) Азербайджан (209), Чехия (197), Полша (195), Словашката република (193) и Естония (184). Най-ниските нива на лишаване от свобода са установени в Исландия (45), Финландия (50), Холандия (59) и Норвегия (59).

Престъпленията, свързани с наркотици, продължават да са най-честото провинение, заради което се налага наказание лишаване от свобода. Това е валидно за 42 от изследваните администрации (но не и за България – виж по-долу). Осъдените за притежание, трафик, разпространение или други дейности с нелегални вещества, представляват 17.7% от общия брой на затворниците. На следващи места по многочисленост са лишените от свобода заради кражба (199 000 затворници, 13%) и убийства, включително опити (169 000, 12%). Четирима от всеки 10 затворници изтърпяват присъда за извършено насилие (вкл. убийства, нападения, изнасилвания и други сексуални престъпления и грабеж).

Данните за България

 Общият брой на лишените от свобода в България към края на 2020 г. е 7 340 или 105.6 на 100 хиляди население, като това включва както осъдените затворници (76.6%), така и задържаните в арестите без окончателни присъди (23.4%). По всички статистически показатели като населеност на затворите и съотношение между затворници и служители, България се намира в или близо до средата за Европа. Гъстотата на населеност в местата за лишаване на свобода е изчислена на 78.6 на сто легла, а на всеки надзирател се падат по 1.6 затворници.

Държавата ни обаче изостава отчетливо по показателя размер на дневната издръжка на лишен от свобода. При среден за Европа разход от 133.7 евро на ден на затворник, в България тази сума е едва 5.7 €. Единствено в Русия стойността е по-ниска – 2.8 € на ден.      

Според цитираните данни, за разлика от общата европейска тенденция в България най-честата причина за осъждане и изтърпяване на наказание лишаване от свобода е кражба, като с такава присъда в затворите са над една четвърт от хората (27%). Осъдените за престъпления, свързани с наркотици, са само 11%, а приблизително един на всеки седем затворници е осъден за убийство или опит за убийство (15.1%). 

България е на първо място сред останалите страните с най-много осъдени лица за нарушения на правилата за движение по пътищата – 16.9%, при средна стойност за Европа от 4.7%. 

От общия брой лишени от свобода в България 3.2% са жени и само 2.5% са чуждестранни граждани. Тези стойности са много под средните за Европа. За сравнение средният дял на жените във всички европейски затвори е почти двойно по-голям – 5.6%, а на чужденците е почти десеторен – 24%. Сравнително голям у нас е делът на лишените от свобода над 50-годишна възраст спрямо средната стойност за Европа – 17.7%. От гледна точка на продължителността на наказанията на осъдените затворници, процентът на лишените от свобода за срок до една година в България 31.7 – двойно по-висок от средния за Европа.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Българския хелзинкски комитет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Comments are closed.