news-world-day-death-penalty-2020

В 20 държави по света все още се използва смъртното наказание

На днешната дата – 10 октомври – Европа и целият свят отбелязват Деня срещу смъртното наказание. По този повод върховният представител на Европейския съюз и генералният секретар на Съвета на Европа публикуваха съвместна декларация, призоваваща всички държави в света да забранят изцяло най-тежкото наказание и да не допускат повече тази жестока практика нито в собствената си държава, нито в останалите.

Отчита се глобален спад на прилагането на смъртното наказание, което е насърчаващо. През 2019 г. за втора поредна година бе отбелязан исторически минимум на държавите, в които е изпълнявано смъртно наказание – 20. В декларацията на висшите европейски органи се изтъква, че това е обнадеждаваща тенденция, но същевременно и че 20 държави са все още твърде много.

Извършителите на престъпления трябва да бъдат подвеждани под отговорност и наказвани, но опитът на страните, които са прилагали и са отменили смъртното наказание, ясно показва, че то не е ефективно – нито възпира насилствените престъпления, нито допринася за по-спокойно общество. Напротив, убийството като наказание поддържа порочния цикъл на безсмислено насилие, посочват в позицията.

През 2020 г. Световната коалиция срещу смъртното наказание, по чиято инициатива се чества денят, поставя акцент върху правото на достъп до ефективна адвокатска защита. Нарушаването на това основно право засяга непропорционално най-уязвимите членове на обществото, които не могат да си позволят опитни адвокати или които е възможно да не познават правната система. От съществено значение е правосъдните системи да предоставят ресурси за подготовка на ефективна защита, включително услуги за точен писмен и устен превод, ако е необходимо, пише в изявлението.

 „Използваме настоящия повод да призовем всички членове на ООН да подкрепят Резолюцията за мораториум върху използването на смъртното наказание на 75-ата сесия на Общото събрание на ООН през декември 2020 г.“, пише в съвместната декларация.

Призовават се също и всички страни членки на ЕС и на Съвета на Европа, които все още не са се присъединили към съответните протоколи към Европейската конвенция за правата на човека и към Втория факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически права, имащи за цел отмяната на смъртното наказание, да го сторят незабавно. Също така предстои приемането от Комитета на министрите на Съвета на Европа на Препоръката относно търговията със стоки, използвани за изтезания и/или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание, включително смъртното наказание, която ще допълни изискванията към членките и в търговски аспект.  

Сред всички държави, особено внимание се обръща на Беларус – последната европейска държава, в която наказанието със смърт е все още допустимо:

„Съветът на Европа и ЕС отново призовават Беларус, единствената европейска държава, която все още изпълнява екзекуции, да премахне смъртното наказание и да се присъедини към голямото мнозинство от нациите, които са се отказали от тази жестока и нечовешка практика веднъж завинаги. Призоваваме също така държавите, които имат статут на наблюдател към Съвета на Европа и които все още не са отменили смъртното наказание, да насърчават открития дебат относно пречките по пътя им към отмяната на смъртното наказание.“.

Източник: сайт на Съвета на Европа

Comments are closed.