Architect : Richard Rogers Partnership

ЕСПЧ издаде указание на България да не връща тежко болен мъж в затвора

С писмо от 22 април 2020 г. Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) даде привременни мерки за защита на затворник, диагностициран с тежко онкологично заболяване. Съгласно указанията на съда, затворникът не следва да бъде връщан в затвора, от който е бил временно освободен за домашно лечение, именно поради невъзможност на пенитенциарното заведение да му осигури необходимата медицинска грижа. Лишеният от свобода страда от рак на костите и други съпровождащи тежки заболявания, със силно отслабен имунитет, обездвижен на легло, със 100% инвалидност и постоянна нужда от чужда помощ. 

Мъжът първоначално е бил освободен за срок от три месеца с прокурорско постановление за прекъсване на изпълнението на присъдата по здравословни причини. През този период болестта му прогресира и съпругата му, която е и назначена за негов личен асистент, иска от компетентните органи удължаване на прекъсването. На 21 април, ден преди да трябва да се върне в затвора, онкоболният все още няма отговор от прокуратурата и се обръща към БХК за помощ. В същия ден, БХК изпраща до ЕСПЧ молба за налагане на привременни мерки, в която изтъква, че завръщането на онкоболният в затвора би поставило живота му в непосредствена опасност, в нарушение на Член 2 и Член 3 от Конвенцията, поради невъзможност пенитенциарната институция да му предостави адекватна грижа, особено в условията на пандемия от COVID-19 и задължителна 14-дневна карантина за новопристигащите затворници. Едва след налагане на привременните мерки, на 22 април, прокуратура се произнася и удължава срокът на прекъсването с още три месеца. 

Според експертите на БХК затворите и арестите са непригодни да предоставят активно лечение и палиативна грижа на лишените от свобода, а при възникване на извънредна епидемиологична обстановка, каквато е налице в момента, те се превръщат в животозастрашаваща среда за хората с тежки заболявания. Една от ключовите препоръки за превенция на разпространяването на коронавирус в затворите на Световната здравна организация и Европейския комитет против изтезанията е намаляването на броя на задържаните, като се използват алтернативи на лишаването от свобода и се прилагат различни форми на по-ранно освобождаване от затворите, особено по отношение на уязвимите лица. За съжаление, българските власти изцяло неглижират тези мерки за превенция, поставяйки в опасност живота и здравето на хиляди хора. 

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Българския хелзинкски комитет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Comments are closed.