Годишен доклад на омбудсмана като Национален превантивен механизъм, 2020 г.

Годишен доклад на омбудсмана като Национален превантивен механизъм, 2020 г.

Функциите на омбудсмана като Национален превантивен механизъм (НПМ) са свързани с прилагането на Факултативния протокол към Конвенцията против изтезанията на ООН и промените в Закона за омбудсмана от 2012 г. Годишните доклади на НПМ съдържат оценка на състоянието на правата на човека в местата за лишаване от свобода и са насочени както към институциите в Република България, така и към международните организации, и неправитествени сдружения, осъществяващи дейност, свързана със защита на лицата, лишени от свобода.

Докладът за 2020 г. се базира на проверки на място, наблюдения, проверка на документи, срещи и интервюта както с лица, настанени в местата за лишаване от свобода, така и с работещите в тези институции и на получени жалби и сигнали.

Прочетете изводите и основните препоръки на НПМ за местата за лишаване от свобода за 2020 г. тук

Comments are closed.