Указание за дейността на прокуратурата по надзора върху изпълнение на наказанията

Указание за дейността на прокуратурата по надзора върху изпълнение на наказанията

Указание за дейността на прокуратурата по надзора върху изпълнение на наказанията и други принудителни мерки (утвърдено със Заповед № 5306 от 24.11.2014 г., изменено и допълнено със Заповеди № рд-04-203 от 28.04.2016 г. и № рд-04-71 от 19.02.2018 г. на главния прокурор). Предмет на указанието е:

а) дейността на прокурора по привеждане в изпълнение на влезлите в сила съдебни актове, с които се налагат наказания или принудителни мерки, предвидени в Наказателния кодекс на Република България;

б) осъществяването на прокурорски надзор за законност в местата за лишаване от свобода и върху изпълнението на пробационните мерки;

в) действията на прокурора при прилагане на законови институти, свързани с изпълнение на наказанията;

г) участието на прокурора в някои съдебни производства по изпълнение на наказанията.

 

Comments are closed.