Последваща оценка на въздействието на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража за периода 2016 – 2018 г.

Последваща оценка на въздействието на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража за периода 2016 - 2018 г.

Настоящата последваща оценка на въздействието на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража обхваща периода на действие на закона от 2016 г. до 2018 г. Тя цели да определи резултатите от закона и да идентифицира и ретроспективно да оцени въздействията от неговото приложение. В по-общ план, тя е опит да се установи дали той е произвел планирания и желан ефект върху неговите адресати, целеви групи, институциите и средата като цяло и дали реализираните въздействия биха могли да бъдат дефинирани като пряко произтичащи от действието и прилагането на закона или само частично обвързани с ефекта от прилагането на правните норми.

  • Анализ на Министерството на правосъдието, подписан от министър Данаил Кирилов, 2019 г.

Comments are closed.