Българското наказателно право и ЛГБ хората (анализ, 2020 г.)

Българското наказателно право и ЛГБ хората

Анализ на съществуващата уредба и стратегия за изменение

Публикация, разработена в изпълнение на проект: „Разработване на инструментариум за гражданско участие във формулирането, изпълнението и мониторинга на антидискриминационни политики в България“, във връзка с кандидатстване по процедура BG05SFOP001-2.009 – ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

Автори:

Христо Копаранов
Радослав Стоянов
Диляна Ангелова
Борислав Димитров (Пенков)

Издава и разпространява:
© 2020, Младежка ЛГБТ организация „Действие“

ISBN: 978-619-915-723-7

Comments are closed.