Препоръка Rec(2006)13 на Комитета на министрите относно временното задържане под стража, условията, при които то се упражнява и гаранциите срещу неправомерното му упражняване

Препоръка Rec(2006)13 на Комитета на министрите относно временното задържане под стража, условията, при които то се упражнява и гаранциите срещу неправомерното му упражняване

Дисциплинарната практика в местата за лишаване от свобода в България, 2003 г.

Дисциплинарната практика в местата за лишаване от свобода в България, 2003 г.

Докладът на БХК „Дисциплинарната практика в местата за лишаване от свобода в България“ от 2003 г. представлява обзор на дисциплинарната практика в местата за лишаване от свобода в България в светлината на международните стандарти за защита на правата на човека. Той е резултат от няколко месечно изследване, осъществено със съдействието на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”, в хода на което изследователи на комитета посетиха всички затвори и голяма част от трудово-поправителните общежития, където на място се запознаха с дисциплинарната практика чрез преглед на наличната документация, интервюта с лишени от свобода и със служители от администрациите на затворите и оглед на отделенията, в които се изпълняват дисциплинарните мерки. В допълнение, изследването на БХК взе предвид и обемистата кореспонденция на организацията с лишени от свобода, както и материали от няколко дела, представени в системата на правосъдието от лишени от свобода.