Препоръка CM/Rec(2008)11 на Комитета на министрите относно европейските правила за малолетни и непълнолетни правонарушители, подлежащи на санкции или мерки

Препоръка CM/Rec(2008)11 на Комитета на министрите относно европейските правила за малолетни и непълнолетни правонарушители, подлежащи на санкции или мерки

Правила на ООН за третиране на лишените от свобода жени и мерките, които не са свързани с лишаване от свобода, по отношение на жени правонарушители (Правила от Банкок)

Правила на ООН за третиране на лишените от свобода жени и мерките, които не са свързани с лишаване от свобода, по отношение на жени правонарушители (Правила от Банкок) United Nations Rules for the Treatment of Women Prisonersand Non-custodial Measures for Women Offenders(the Bangkok Rules) Документът е достъпен на английски език.    

Деца, лишени от свобода в България: между наследството и реформата, 2014 г.

Деца, лишени от свобода в България: между наследството и реформата, 2014 г.

Докладът на БХК „Деца, лишени от свобода в България: между наследството и реформата“ представя резултатите от двугодишно правно и теренно проучване, посветено на положението на децата, лишени от свобода в поправителни домове и арести, възпитателни училища-интернати, места за задържане към полицията, бежански центрове и социални институции и услуги.

 

Затворите в България. Изследване на системата на затворите в България, 2008 г.

Затворите в България. Изследване на системата на затворите в България, 2008 г.

Докладът на БХК „Затворите в България. Изследване на системата на затворите в България“ оповестява резултатите от изследване на БХК в затворите и затворническите общежития, проведено през 2007 г. Целта на изследването е да обобщи на актуалните проблеми, стоящи пред местата за лишаване от свобода, и да държи във фокуса на общественото внимание тези от тях, които трябва спешно да бъдат решени за цялостно хуманизиране на пенитенциарната система в България.

 

За следствените арести отново, 2005 г.

За следствените арести отново, 2005 г.

Публикация на БХК „За следствените арести отново“ от 2005 г. си поставя за задача да покаже актуалното състояние на системата на следствените арести в България и да направи анализ на правата на лицата, задържани в тях в една динамична перспектива. Отправните точки на този анализ са две: международните стандарти за защита на правата на човека в условията на задържане и състоянието на системата от времето на предишно наблюдение на БХК от 2001 г.

 

Дисциплинарната практика в местата за лишаване от свобода в България, 2003 г.

Дисциплинарната практика в местата за лишаване от свобода в България, 2003 г.

Докладът на БХК „Дисциплинарната практика в местата за лишаване от свобода в България“ от 2003 г. представлява обзор на дисциплинарната практика в местата за лишаване от свобода в България в светлината на международните стандарти за защита на правата на човека. Той е резултат от няколко месечно изследване, осъществено със съдействието на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”, в хода на което изследователи на комитета посетиха всички затвори и голяма част от трудово-поправителните общежития, където на място се запознаха с дисциплинарната практика чрез преглед на наличната документация, интервюта с лишени от свобода и със служители от администрациите на затворите и оглед на отделенията, в които се изпълняват дисциплинарните мерки. В допълнение, изследването на БХК взе предвид и обемистата кореспонденция на организацията с лишени от свобода, както и материали от няколко дела, представени в системата на правосъдието от лишени от свобода.