Национално застъпничество

След сигнал на БХК затворници и арестанти вече имат достъп до националния телефон за безплатна правна помощ

След сигнал на Българския хелзинкски комитет (БХК) до централната пенитенциарна администрация, от 4 септември 2020 г. телефонът за безплатна правна помощ – 0700 18 250 – е вече достъпен от всички инсталирани в местата за лишаване от свобода телефонни апарати. Телефонът за безплатна правна помощ към Националното бюро за правна помощ е открит през 2013 г., но до този момент не е бил достъпен за затворници и арестанти поради техническо ограничение, въведено от доставчика на телефонни услуги в затворите.

Безплатната правна помощ е средство, чрез което държавата гарантира равен достъп на гражданите до правосъдие. С цел облекчаване на достъпа до такава безплатна помощ, през 2013 г. е открит и Националният телефон за правна помощ с номер 0700 18 250. Правните съвети и консултации по телефона се предоставят безплатно от адвокати между 9 и 17 ч. всеки делничен ден, като гражданите заплащат само стойността на телефонната услуга. 

През август 2020 г., във връзка с жалби на лишени от свобода, БХК се обърна до Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) с молба да бъде извършена проверка защо номерът на телефонната линия за правна помощ не е достъпен от телефонните апарати в затворите и арестите. В писмото си БХК изтъкна, че лишените от свобода лица – осъдени и задържани с мярка за неотклонение, имат засилен интерес да ползват безплатната публична услуга. Те обикновено са хора с множество юридически проблеми, свързани както с наказателноправни въпроси, така с наказателно-изпълнителни, семейни, имуществени и други казуси. Не рядко стават и жертви на престъпления по време на изтърпяване на наказанието и достъпът до адвокатски съвет в тези случаи може да се окаже от особено значение за защитата на техните права. 

В повечето случаи лишените от свобода са лица без собствени финансови средства и не могат да заплащат за адвокатски съвети; имат ограничен достъп до актуална правна литература и съдебна практика, както и не могат да ползват интернет базирани източници на правна информация. Същевременно, нормативната уредба гарантира на осъдените и задържаните с мярка за неотклонение лица правото на телефонни разговори, както и на адвокатски съвети.  БХК акцентира, че невъзможността лишените от свобода да получават безплатна първична правна помощ чрез националната телефонна линия – услуга, създадена да облекчи достъпа до правна помощ за всички граждани, е необосновано и нарушава забраната за равно третирана на гражданите.

Месец по-късно, проблемът беше разрешен. В отговорът на ГДИН се казва, че след получения сигнал „са предприети незабавни мерки, направено е проучване и е намерено техническо решение за пренастройване на телефонната система към разрешаване на посоченото телефонно избиране“.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Българския хелзинкски комитет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Comments are closed.