Обучение за адвокати "Правно застъпничество за лишените от свобода"

Обучение за адвокати „Правно застъпничество за лишените от свобода“

Експерти на БХК проведоха обучение за адвокати на тема „Правно застъпничество за лишените от свобода“

На фокус бяха поставени темите за:

  • дискриминацията като правонарушение – разпознаване и защитата от дискриминаця;
  • нечовешкото и унизително отнасяне и защитата от него – превантивни и и компенсаторни средства за защита;
  • подаване на жалби в Европейския съд по правата на човека и др.

Беше представен проектът „Оценка на реформата в местата за лишаване от свобода в България: Законодателство и практика след пилотното решение на ЕСПЧ „Нешков и други срещу България“.

И наръчникът за самозастъпничество, създаден по проекта, в който са разяснени механизмите за защита на правата на лишените от свобода.

Може да изтеглите наръчника от тук

Български хелзинкски комитет ще предостави сертификати на всички участници в обучението, които изразят желание за това.


Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Българския хелзинкски комитет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Comments are closed.