Photo11_11A

Европейският комитет за предотвратяване на изтезанията разпространи принципи за третиране на лишените от свобода по време на епидемията от коронавирус

Изолирани от външния свят, често при лоши материални и хигиенни условия, с неадекватен достъп до медицинска грижа и при невъзможност да спазват препоръчителната социална дистанция, лишените от свобода лица са не само по-уязвими към заразяване с COVID-19, но също така са особено уязвими към нарушения на човешките права. Ето защо в услуга на отговорните институции, Европейският комитет за предотвратяване на изтезанията оповести принципи за третиране на лишените от свобода по време на епидемията от коронавирус. Българският хелзинкски комитет преведе принципите на български език и ги предоставя за широко ползване на специалистите и заинтересованите. 

Публикуваме пълния текст на препоръката отдолу:  Декларация относно принципите, свързани с третирането на лишените от свобода лица в контекста на пандемията от коронавирус (COVID-19) от 20 март 2020 г.[1]*

Пандемията от коронавирус (COVID-19) създаде извънредни предизвикателства за властите на всички държави-членки на Съвета на Европа. Налице са специфични и интензивни предизвикателства за персонала, който работи в различните места за лишаване от свобода, включително местата за задържане към полицията, пенитенциарните институции, центровете за задържане на мигранти, психиатричните болници и домовете за социални грижи, както и в различните новосъздадени заведения/зони, където се намират лица под карантина. Като признава ясната необходимост от  предприемане на решителни действия за борба с COVID-19, КПИ [Европейският комитет за предотвратяване на изтезанията, нечовешкото или унизително отнасяне или наказание] трябва да напомни на всички заинтересовани за абсолютния характер на забраната за изтезания и нечовешко или унизително отнасяне. Защитните мерки никога не трябва да водят до нечовешко или унизително отнасяне спрямо хората, лишени от свобода. Според КПИ, следните принципи трябва да се прилагат от всички органи, отговорни за лицата, лишени от свобода на територията на държавите-членки на Съвета на Европа:

1) Основният принцип трябва да бъде предприемане на всички възможни действия за защита на здравето и безопасността на всички лишени от свобода лица. Предприемането на такива действия допринася също за запазването на здравето и безопасността на персонала.

2) Насоките на СЗО за борба с пандемията, както и националните здравни и клинични насоки, съответстващи на международните стандарти, трябва да се спазват и прилагат в цялост във всички места за лишаване от свобода.

3) Привличането на персонал трябва да бъде засилено и персоналът следва да получи цялата професионална подкрепа, защита на здравето и безопасността, както и обучение, които са необходими, за да може да продължи да изпълнява задачите си в местата за лишаване от свобода.

4) Всяка ограничителна мярка, предприета спрямо лица, лишени от свобода за предотвратяване разпространението на COVID-19, трябва да бъде предвидена в закона и да бъде необходима, съразмерна, зачитаща човешкото достойнство и ограничена във времето. Лишените от свобода трябва да получават изчерпателна информация на език, който разбират, относно всякакви подобни мерки.

5) Тъй като близкият личен контакт насърчава разпространението на вируса, всички съответни органи трябва да положат съгласувани усилия за използването на алтернативи на лишаването от свобода. Такъв подход е наложителен, особено в ситуации на пренаселеност. Освен това, властите трябва по-добре да се възползват от алтернативите на задържането в досъдебното производство, смекчаването на присъдите, предсрочното освобождаване и пробацията; преразглеждането на необходимостта от продължаване на принудителното настаняване на психиатрични пациенти; извеждането за грижа в общността на хора, настанени в социални институции, там където това е възможно; въздържане в максимална степен от задържане на мигранти.

6) По отношение на предоставянето на здравни грижи особено внимание следва да се обърне на специфичните потребности на задържаните лица със засилено внимание към уязвимите и/или рисковите групи, като по-възрастните хора и лицата с установени здравословни състояния. Наред с други неща, това включва скрининг за COVID-19 и достъп до интензивна грижа, когато е необходимо. Също така, в тези моменти задържаните лицата трябва да получат допълнителна психологическа подкрепа от персонала.

7) Въпреки че е законно и разумно да се преустановят несъществени дейности, основните права на задържаните лица по време на пандемията трябва да бъдат спазвани в цялост. По-специално това включва правото да се поддържа адекватна лична хигиена (в това число достъп до топла вода и сапун) и правото на ежедневен престой на открито (най-малко един час). Също така, всякакви ограничения на контактите с външния свят, включително свижданията, трябва да се компенсира с увеличен достъп до алтернативни средства за комуникация (като телефонна връзка или видео разговори).

8) В случаите на изолация или настаняване под карантина на задържано лице, което е заразено или има съмнение, че е заразено от SARS-CoV-2 вирус, на съответното лице ежедневно трябва да бъде осигуряван пълноценен човешки контакт.

9) Основните гаранции срещу малтретирането на хора в местата за задържане към правоохранителните органи (достъп до адвокат, достъп до лекар, уведомяване за задържане) трябва да бъдат изцяло спазвани при всякакви обстоятелства и по всяко време. В някои случаи въвеждането на предпазни мерки (например изискването към лица със симптоми да поставят защитни маски) може да се явява подходящо.

10) Мониторингът от независими органи, включително от Националните превантивни механизми (НПМ) и КПИ, остава съществена гаранция срещу малтретиране. Държавите трябва да продължат да осигуряват достъп на наблюдаващите органи до всички места на задържане, включително места, където се настаняват лица под карантина. Наблюдаващите органи обаче трябва да вземат всички необходими мерки за спазване на принципа „не вреди“ и по-конкретно при работа с по-възрастни хора и хора с установени здравословни състояния. 


[1] European Committee for the Prevention of Torture, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (2020), Statement of principles relating to the treatment of persons deprived of their liberty in the context of the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, CPT/Inf(2020)13, достъпна на английски език на: https://rm.coe.int/16809cfa4b

*Преводът е на БХК

Comments are closed.