Препоръка Rec (2003)23 на Комитета на министрите относно управлението от страна на администрациите на затворници с доживотна и други дългосрочни присъди

Препоръка Rec (2003)23 на Комитета на министрите относно управлението от страна на администрациите на затворници с доживотна и други дългосрочни присъди

Препоръка Rec (2003) 22 на Комитета на министрите относно условното освобождаване (освобождаването под гаранция)

Препоръка Rec (2003) 22 на Комитета на министрите относно условното освобождаване (освобождаването под гаранция)

Препоръка Rec (2003) 20 на Комитета на министрите относно нови начини за справяне с младежката престъпност и ролята на правосъдието по отношение на ненавършили пълнолетие лица

Препоръка Rec (2003) 20 на Комитета на министрите относно нови начини за справяне с младежката престъпност и ролята на правосъдието по отношение на ненавършили пълнолетие лица