Ръководство по член 9 на ЕКПЧ Право на свобода на мисълта, съвестта и религията

Ръководство по член 9 на Европейската конвенция за правата на човека , обхващашо съдебната практика в периода от 1957 г. до 1 септември 2015 г.

Ръководство по член 4 от Протокол № 7 на ЕКПЧ Забрана за повторно осъждане или наказание

Това ръководство е част от серията ръководства по Конвенцията, публикувани от Европейския съд по правата на човека за информиране на практикуващите юристи

Ръководство по член 6 от Конвенцията – Право на справедлив съдебен процес (наказателноправен аспект)

Ръководството дава информация за най-важните решения, свързани с правото на справедлив процес по член 6 от Конвенцията от наказателноправен аспект

Ръководство по член 6 от Конвенцията – Право на справедлив съдебен процес (гражданскоправен аспект)

Ръководството предоставя информация за най-важните решения, свързани с правото на справедлив процес по член 6 от Конвенцията

Препоръка CM/Rec(2008)11 на Комитета на министрите относно европейските правила за малолетни и непълнолетни правонарушители, подлежащи на санкции или мерки

Препоръка CM/Rec(2008)11 на Комитета на министрите относно европейските правила за малолетни и непълнолетни правонарушители, подлежащи на санкции или мерки

Препоръка Rec(2006)13 на Комитета на министрите относно временното задържане под стража, условията, при които то се упражнява и гаранциите срещу неправомерното му упражняване

Препоръка Rec(2006)13 на Комитета на министрите относно временното задържане под стража, условията, при които то се упражнява и гаранциите срещу неправомерното му упражняване