news_default_373

БХК призовава ВСС да възобнови разглеждането на дела по жалби на лишени от свобода, свързани с изолация, изтезания и жестоко отнасяне

БХК призова Съдийската колегия на ВСС да възобнови разглеждането на дела, свързани със защита срещу изтезание, нечовешко или унизително отнасяне в затворите и арестите. „Лишаването на затворниците от ефективно средство за защита срещу изтезание, нечовешко и унизително отнасяне е в нарушение на чл. 13 във връзка с чл. 3 от Европейската конвенция за правата на човека и може да предизвика вълна от дела в Европейския съд по правата на човека. То не може да бъде оправдано с извънредното положение. Напротив, извънредното положение често е причина за нарушаване на правата на особено уязвимите групи в обществото, каквито без съмнение са лишените от свобода“, пише в писмото. Публикуваме пълния му текст отдолу:

До Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

 От Красимир Кънев, председател на

Български хелзинкски комитет

Относно: Възобновяване разглеждането на дела по жалби и искания на лишени от свобода, свързани с изолация, изтезания, жестоко, нечовешко или унизително отнасяне

Уважаеми членове на Съдийската колегия на ВСС,

Обръщаме се към вас с призив да актуализирате списъка на делата, които продължават да бъдат разглеждани от съдилищата за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г., като го допълните и с други дела, по които се дължи незабавно произнасяне. Към тази категория дела спадат образуваните по реда на чл. 111, ал. 1 и Част Шеста от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС). Намираме, че съдебният контрол върху пенитенциарните институции, най-вече по жалби на лишени от свобода, свързани с изолация, изтезания, нечовешко или унизително отнасяне, е наложителен, включително и особено в ситуация на извънредно положение. 

На първо място, нормативната уредба е предвидила специален ред за незабавно разглеждане на дела, образувани по жалби на лишени от свобода срещу заповеди за дисциплинарни наказания и други засилени мерки за сигурност, включващи единична изолация до два месеца (чл. 101, т.7, чл. 120, ал. 2, чл. 193, ал. 4, чл. 248, ал. 4 ЗИНЗС). Нормативната възможност за незабавен съдебен контрол върху законността на мерките за изолация в местата за лишаване от свобода е продиктувана от сериозните вреди за психическото и соматичното здраве, които единичната изолация може да причини, както и от по-високия риск от други форми на нарушения на забраната за нечовешко и унизително отнасяне по време на изолация. Понастоящем, всички видове изолация в затворите и арестите се налагат и изпълняват без възможност за какъвто и да е контрол от страна на независим орган. 

На второ място, средството за защита срещу изтезания, жестоко, нечовешко и унизително отнасяне, предвидено в Част Шеста на ЗИНЗС, беше въведено като мярка по изпълнение на решението по пилотното дело „Нешков и други срещу България“ на Европейския съд по правата на човека. То следва да обезпечи бърз и ефективен достъп до съд на лишени от свобода, които смятат, че са подложени на изтезание, жестоко, нечовешко или унизително отнасяне, с искане за прекратяване или предотвратяване на съответното нарушение на забраната на чл. 3 от ЗИНЗС. Тези нарушения могат да са от различно естество, включително лоши материални и хигиенни условия, липса на медицинско обслужване, продължителна изолация, необоснована употреба на помощни средства, „както и други подобни действия, бездействия или обстоятелства, които уронват човешкото достойнство или пораждат чувство на страх, незащитеност или малоценност“. Суспендирането на превантивното средство за защита поставя лишените от свобода в крайно уязвима на административен произвол ситуация, което не следва да бъде допускано. Лишаването на затворниците от ефективно средство за защита срещу изтезание, нечовешко и унизително отнасяне е в нарушение на чл. 13 във връзка с чл. 3 от Европейската конвенция за правата на човека и може да предизвика вълна от дела в Европейския съд по правата на човека. То не може да бъде оправдано с извънредното положение. Напротив, извънредното положение често е причина за нарушаване на правата на особено уязвимите групи в обществото, каквито без съмнение са лишените от свобода.

Понастоящем делото „Нешков и други срещу България“ е на усилено наблюдение от Комитета на министрите на Съвета на Европа. Въпреки въведените през 2017 г. превантивно и компенсаторно средство за защита, Комитетът продължава да иска да се убеди, че те действат ефективно, поради което наблюдението все още не е прекратено. Суспендирането им ще бъде лош сигнал и ще подрони усилията на българските власти да изпълнят това пилотно решение.

Въз основа на изложените по-горе съображения, намираме за необходимо и важно съдилищата да продължат да разглеждат дела по жалби и искания на затворници, които законът принципно е уредил като нетърпящи отлагане. 

Tags: No tags

Comments are closed.