prisonreformcover

Нов проект на БХК проследява дали се осъществява реформата в българските затвори и арести

Нов проект на Български хелзинкски комитет (БХК) проследява реформата в българските затвори и арести, която започна след поредица осъдителни решения на Европейския съд по правата на човека. Специално създаден сайт prisonreform.bg ще събира подробната информация как точно се реализира тази реформа.

Тригодишният проект на организацията “Оценка на реформата в местата за лишаване от свобода в България: Законодателство и практика след пилотното решение на ЕСПЧ „Нешков и други“ започна на 1 януари 2020 г. и проследява чрез различни дейности и подходи дали и как се осъществява реформата в българските места за лишаване от свобода. Той е финансиран от Фонд Активни граждани България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Водещата цел на проекта е да подобри прилагането на международните стандарти за правата на човека в арестите и затворите в България. Инициативата е продължение на дългогодишната дейност на БХК по мониторинг на ситуацията в затворените институции, застъпничество за спазване на правата на лишените от свобода и овластяване на уязвимите групи.

Освен да проследява развитието и дейностите по проекта, идеята на сайта е да се превърне в основен източник на информация за хода на реформата в пенитенциарната сфера и в отправна точка по въпросите на правата на лишените от свобода. От днес в секция „Библиотека“ на специализирания сайт са достъпни на едно място ключови документи от националната нормативна уредба, международни стандарти и съдебна практика, доклади и данни, тясно свързани с реда в затворите и арестите и процеса на лишаване от свобода.

За нуждата от реформа в местата за лишаване от свобода

През 2015 г. ЕСПЧ постанови пилотното решение „Нешков и други срещу България“. С него Съдът констатира, че пренаселеността и лошите материални условия в българските затвори нарушават забраната за нечовешко и унизително отношение, както и че липсват ефективни средства за защита срещу такова отношение. Съдът установява още, че тези проблеми не са предизвикани от изолирани инциденти, а произтичат от структурните дефицити и лошото функциониране на цялата пенитенциарна система. В изпълнение на това и други решения на ЕСПЧ, свързани с лишаването от свобода у нас, през следващите години България започна реформи, включващи изменения в пенитенциарното законодателство, ремонтиране и обновяване на материалната база в арестите и затворите. Въпреки частичното подобрение на ситуацията обаче, някои основни проблеми остават и дори се задълбочават.  

Работата на БХК в проекта

По време на тригодишния проект конкретните дейности на екип на БХК ще са:

  • да извърши многостранна оценка на реалния ефект от практическите и законодателните мерки, предприети от правителството след решението „Нешков и други срещу България“;
  • да набележи съществуващите слабости и дефицити и да очертае сферите, в които реформата трябва да се продължи, за да бъдат изпълнени общите мерки на ЕСПЧ;
  • да предложи трайни стратегически решения за пълното изпълнение на решенията на ЕСПЧ по отношение на арестите и затворите.

Екипът на проекта припомня, че реформата в затворите не може да се разглежда изолирано от реформата в наказателното правосъдие като цяло, както и от необходимостта от подобряване на политиките за превенция на престъпността и предоставяне на адекватни грижи и лечение на уязвимите групи в общността.

Повече подробности за дейностите и проекта може да прочетете тук.

Това прессъобщение е създадено с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българския хелзинкски комитет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Comments are closed.